Skip to main content
Tag

اینکوترمز

اصطلاحات اینکوترمز در بازرگانی بین الملل

By مقالات تخصصی بازاریابی No Comments

اصطلاحات اینکوترمز در بازرگانی بین الملل

اینکوترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود. اینکو ترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از  به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالاها، واردات و صادرات ذکالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات مختلف اینکوترمز(Incoterms) معمولا با ذکر مکان های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. شایان ذکر است که این اصطلاحات توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی International Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌ است. اینکوترمز را می توان به چهار گروه زیر تقسیم کرد:

 • گروه E

  • Ex Works به معنی تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ(محل کار)
 • گروه F

  • FAC(مخفف Free Carrier) که به معنی تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ است. تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ ( تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاما).
  • FAS(مخفف اصطلاح Free Alongside Ship) که به معنی تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ است. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
  • FOB(مخفف اصطلاح Free On Board) که به معنی تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
 • گروه C

  • CFR(مخفف اصطلاح Cost and Freight) که به معنی تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل می باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند(بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه می یابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است و عقد قرارداد حمل با فروشنده.
  • CIF(مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight) که به معنی ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه می یابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.
  • CPT(مخفف اصطلاح Carriage Paid To) که به معنی تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد است. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه می یابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
 • گروه D

  • DAF(مخفف اصطلاح Delivered At Frontier) که به معنی تحویل در مرز (مرز تعیین شده). به طور عمده حمل به وسیله راه‌آهن انجام می‌شود و در این نوع حمل می‌توان سندی سراسری از راه‌آهن گرفت که کلیه عملیات حمل‌و‌نقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کالا را برای آن دوره زمانی بیمه نماید.
  • DES(مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship) که به معنی تحویل در عرشه کشتی (در مقصد). فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص کالا جهت ورود به بندر مقصد برعهده خریدار است.
  • DEQ(مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay) که به معنی تحویل در اسکله (در مقصد). فروشنده وقتی کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال به اسکله مقصد را پرداخت نمود، در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد.
  • DDU(مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid) که به معنی تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهد.
  • DDP(مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid) که به معنی تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد پس از انجام ترخیص کالا و پرداخت عوارض تحویل خریدار می‌دهد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

آشنایی با اینکوترمز ۲۰۱۰/ قسمت دوم

By مقالات تخصصی بازاریابی No Comments

در ادامه مطلب قبلی درباره اینکوترمز ۲۰۱۰ به قواعد گروه دوم و ارائه جدول مسئولیت های خریدار و فروشنده می پردازیم:

گروه دوم: این گروه شامل اینکوترم هایی می باشد که شامل راه های آبی دریایی و داخلی (درون کشوری) هستند.

 • تحویل در کنار کشتی(Free Alongside Ship = FAS)  

محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. مسئولیت عقد و پرداخت هزینه حمل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار است.

 • فوب(Free On Board = FOB) 

فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی در بندر مبدأ عبور داد ریسک خود را خاتمه داده است. هزینه حمل و همچنین عقد قرارداد حمل از بندر تحویل، بیمه و بازرسی به عهده خریدار می باشد.

 • هزینه و کرایه حمل(Cost & Freight = CFR)

همان C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می کند (بارگیری می شود) مسئولیت فروشنده خاتمه می یابد. پرداخت هزینه بیمه و عقد قرارداد آن با خریدار، و همچنین پرداخت هزینه حمل و عقد قرارداد آن با فروشنده می باشد.

 • هزینه، کرایه و بیمه حمل(Cost, Insurance & Freight = CIF)

در این روش کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می شود، مسئولیت فروشنده خاتمه مییابد. ضمن اینکه هزینه حمل و بیمه و عقد قرارداد آن ها با فروشنده می باشد.

به این ترتیب ۱۱ قاعده اینکوترمز ۲۰۱۰ به صورت مختصر جهت آشنایی کلی شرح داده شد. در جدول ذیل، حدود تمامی مسئولیت های خریدار و فروشنده منطبق با هر یک از قواعد اینکوترمز ۲۰۱۰ به خوبی مشخص شده است:

ترم

کشور مبدا

حمل تا بندر کشور مقصد

اظهار به گمرک

حمل تا بندر تخلیه بار در بندر

بار گیری روی کشتی

EXW

خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار
FCA فروشنده فروشنده خریدار خریدار

خریدار

FAS

فروشنده فروشنده فروشنده خریدار خریدار
FOB فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده

خریدار

CPT

فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده

CFR

(C&F)

فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده

فروشنده

CIF فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده

فروشنده

CIP

فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده

DAT

فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده

فروشنده

DAP

فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده

فروشنده

DDP

فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده

فروشنده

بیمه

کشور مقصد

تخلیه در بندر

بارگیری روی کامیون حمل تا نقطه مقصد ترخیص گمرکی

عوارض گمرکی

خریدار

خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار

خریدار

خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار
خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار

خریدار

خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار خریدار
خریدار

فروشنده

خریدار/فروشنده فروشنده

خریدار

خریدار

خریدار

خریدار/فروشنده خریدار خریدار خریدار

خریدار

فروشنده

خریدار/فروشنده خریدار خریدار خریدار خریدار
فروشنده فروشنده خریدار/فروشنده فروشنده خریدار

خریدار

فروشنده

فروشنده خریدار خریدار خریدار خریدار
فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده خریدار

خریدار

فروشنده

فروشنده فروشنده فروشنده فروشنده

فروشنده

درباره نویسنده

آشنایی با اینکوترمز ۲۰۱۰/ قسمت اول

By مقالات تخصصی بازاریابی No Comments

در دنیای تجارت امروز، قوانین اینکوترمز به یک بخش اساسی و اجتناب ناپذیر از زبان تجارت مبدل شده که در سراسر جهان و به منظور فروش محصولات در قراردادها گنجانیده و بیانگر قوانین و راهنما جهت استفاده واردکنندگان، صادرکنندگان، وکلا، شرکتهای حمل، بیمه و دانشجویان تجارت بین الملل می باشد. این قوانین در سرتاسر جهان مورد تأیید دولت ها، مراجع قانونی و کارپردازان بازرگانی به منظور تفسیر مشترک رایج ترین اصطلاحات تجاری دنیا می باشد.

ریشه لغت اینکوترمز از مخفف سازی سه لغت لاتین International Commercial Terms به معنای اصطلاحات تجارت بین الملل تشکیل شده که مهمترین علت کاربرد آن تعیین دقیق و روشن حدود مسئولیت ها، ریسک ها و هزینه ها در فرآیند تجارت بین الملل بین فروشنده، خریدار و همچنین اشخاص حقوقی/حقیقی دخیل فرآیند تجارت می باشد که هر دوره توسط اتاق بازرگانی بین الملل (International Chamber of Commerce)  مورد بازنگری و باز نشر قرار می گیرد. اینکوترمز اولین بار در سال ۱۹۳۶ تدوین شد، و در تاریخ  اول ژانویه ۲۰۱۱ آخرین نسخه آن که به اینکوترمز ۲۰۱۰ موسوم است، منتشر گردیده است.

 • اینکوترمز ۲۰۱۰

اینکوترمز ۲۰۱۰ نسخه ی هشتم و نهایی از اینکوترمزها می باشد، که در ۱۱ قانون تعریف شده و بر مبنای طریقه حمل به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

گروه اول: این گروه شامل اینکوترم هایی می باشند که تمامی طرق حمل را دربر می گیرند و متشکل از ۷ قانون می باشد.

 • EX Work) EXW) تحویل درب کارخانه

در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می دهد و کلیه مسئولیت ها و هزینه ها، اعم از بارگیری، حمل و نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.

 • (FCA(Free Carrier تحویل در نقطه ای معین در کشور مبداء

به معنای این است که فروشنده کالا را پس از ترخیص صادراتی درمحل مقرر به حمل کننده تعیین شده از سوی خریدار تحویل می دهد. با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک فرایند می باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است، همچنین معمولاً و (نه الزاماً) عقد قرارداد حمل و بیمه به عهده خریدار می باشد.

 • (CPT(Carriage Paid To کرایه حمل پرداخت شده

این قاعده که نوعی حمل مرکب می باشد، براین مفهوم دلالت میکند که فروشنده کالا را تهیه، حمل داخلی و ترخیص صادراتی نموده ، هزینه های ترخیص صادراتی را خود پرداخت میکند . بعلاوه حمل کننده کالا تا مقصد نهائی را انتخاب، قرارداد حمل را منعقد و کرایه را تا محل مشخص در قرارداد بعنوان مقصد نهائی پرداخت می نماید. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده    می دهد خاتمه می یابد. همچنین پرداخت هزینه بیمه و عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

 • (CIP(Carriage & Insurance Paid to کرایه و بیمه حمل پرداخت شده

این قاعده از اینکوترمز بدین معنی است که فروشنده کالا را با اخذ مجوزهای صادراتی ازکشور خود و ترخیص صادراتی، به حمل کننده ای که منتخب خود اوست و خود با آن حمل کننده قرارداد حمل منعقد کرده تحویل می دهد بعلاوه کرایه حمل کالا تا مقصد را پرداخت کرده و کالا را تا مقصد بیمه نموده ، هزینه بیمه را هم پرداخت می نماید.

 • (DAT(Delivered At Terminal تحویل در پایانه کشور مقصد

این اصطلاح بدین معنی است که فروشنده تمام هزینه های حمل ونقل (هزینه صادرات، حمل، تخلیه از حامل اصلی در بندر مقصد و هزینه های بندر مقصد) و فرض قبول تمامی ریسک ها تا پایانه مقصد را عهده دار می شود. پایانه می تواند بندر، فرودگاه، و مکان تبادل کالا تلقی گردد. ضمن اینکه حقوق ورودی، مالیات و هزینه های گمرکی برعهده خریدار می باشد.

 • (DAP(Delivered At Place تحویل در نقطه ای معین در کشور مقصد

این اصطلاح می تواند برای تمامی حالات حمل و نقل استفاده شود، و یا در فرآیندی که در آن بیش از یک حالت حمل ونقل وجود داشته باشد. فروشنده مسئول هماهنگی حمل و تحویل کالا، آماده سازی جهت انجام تخلیه بار از وسیله نقلیه، در محل مورد توافق می باشد. در این روش پرداخت مالیات و پوشش بیمه بر عهده فروشنده نمی باشد.

 • (DDP(Delivered Duty Paid  تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

فروشنده مسئول تحویل کالا در محل قید شده در کشور خریدار است، و پرداخت تمامی هزینه های انتقال کالا به مقصد از جمله حقوق ورودی و مالیات بر عهده وی می باشد. این ترم حداکثر تعهدات در فروشنده و حداقل تعهدات در خریدار را در بر می گیرد.

در مطلب بعدی به قواعد گروه دوم و ارائه جدول مسئولیت های خریدار و فروشنده خواهیم پرداخت.

درباره نویسنده

 

شماره تماس جهت مشاوره!