دسته: آموزش و مشاوره بازاریابی

بازاریابی چیست؟
تصورات و برداشت های غلط بسیاری در این باره وجود دارد. قبل از اینکه به تعریف بازارایابی بپردازیم، در درجه اول باید ببینیم که بازاریابی چه چیزی نیست؟ با ذکر چند [...]
بیشتر بخوانید
تغییر و بهبود سازمانی
امروزه تمامی ابعاد زندگی بشر از جمله دانش و فناوری با شتاب زیادی در حال تحول هستند. سازمانها برای بقا و پویایی خود ناگزیر به نوآوری و تغییرات مستمر و [...]
بیشتر بخوانید