تمام مظالب نوشته شده توسط : Mrvisitor

درباره Mrvisitor

Marketing Concept

اسفند ۱۹, ۱۳۹۶ english

The marketing concept holds that achieving organisational goals depends on knowing the needs and wants of target markets and delivering the desired satisfaction better than competitors do. Kotler and Armstrong (2010). The marketing concept arrived after a series of other orientations that marketing companies underwent during the 20th Century. Initially there was production orientation where […]

شبکه های اجتماعی و تکنولوژی همواره بر روی فرآیند ها و آموزش  بازاریابی اثر گذار بوده است. از بین چندین شبکه ی اجتماعی که در دنیای کنونی کاربرد دارد، تلگرام و اینستاگرام برای کاربران ایرانی بسیار پر اهمیت است بنابر این، در دنیای کنونی تجارت دیجیتال بسیاری از مدیرانِ شرکت ها و ساز مان ها […]