Skip to main content

کالا، مبادله، معامله و بازار

در پست قبلی در مورد مفاهیم نیاز، خواسته و تقاضا مطالبی ارائه شد. این بار می خواهیم مفاهیم کالا، مبادله، معامله و بازار را تعریف کنیم. 

  • کالا

 خواسته های انسانها تاکید به این دارد که کالاهایی وجود دارند که می توانند نیازهای آنها را برطرف کند. هر چیزی که بتواند برای جلب توجه، بدست آوردن، استفاده یا مصرف، در بازار عرضه کرد و توانایی تامین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد کالا نامیده می شود. کالا از سه قسمت محصول فیزیکی، خدمت و ایده تشکیل شده، مثلا یک کلیسا به ندرت محصول فیزیکی (عصاره انگور و نان مقدس) عرضه می کند، بلکه بیشتر ارائه کننده خدمات(موعظه، سرود خوانی، آموزش، مشورت) و ایده ها (کمک به همنوع) است. تولیدکنندگان اغلب مرتکب اشتباه می شوند و به جای توجه به خدماتی که محصولات آنها ارائه می دهد بیشتر توجه خود را به وجود فیزیکی محصولات خود معطوف می دارند. وظیفه بازاریاب، فروش مزایا یا خدمات درون محصولات فیزیکی است نه تشریح ویژگی های فیزیکی آنها.

  • مبادله

بازاریابی وقتی تحقق می یابد که مردم برای تامین نیازها و خواسته های خود تصمیم به مبادله بگیرند که مبادله دریافت محصول و خدمات در مقابل ارائه چیزی است. درواقع مبادله امکانات مصرفی بیشتری در اختیار مردم قرار می دهد. مبادله یک فرآیند هست که در صورت توافق دو طرف معامله صورت می گیرد.

  • معامله

یک معامله شامل داد و ستد فایده بین دو نفر است. تمام معاملات با پول صورت نمی گیرند، خدمات نیز در معاملات پایاپای می توانند به جای کالا مورد استفاده قرار بگیرند مثلا آقای x که به وکالت اشتغال دارد، در قبال معاینه پزشکی خود توسط آقای y (که پزشک است) برای او وصیتنامه ای تنظیم می کند.

  • بازار

با افزایش معاملات، بازارها نیز افزایش می یابند، مجموعه ای از خریداران و فروشندگان که به مبادله کالا می پردازند بازار گفته می شود. یک بازار می تواند حول محور کالا، خدمت، و یا هر چیز با ارزش دیگری تشکیل شود.


سید حجت بزاززاده

نویسنده: سید حجت بزاززاده

شماره تماس جهت مشاوره!