آقای بازاریاب، حامی کالای ایرانی
?>
بازاریابی

در ادامه مباحث قبلی در خصوص تجاری سازی و بازاریابی فناوری ها، در این بخش به چالش ها ی موجود در راه تجاری سازی فناوری ها پرداخته می شود.

موانع متعددی همچونموانع سياسی، حقوقی، اقتصادی، ساختاری و سازمانی، ارتباطی، محيط زيستی، عدم درك بازار و عدم تخصص و نبود مهارت و توانايی كافی نيروی انسانی می توانند به عنوان سد راه تجاری سازی فناوری ها بويژه فناوری هايی نوین قرار گيرند.

موانع موجود در مسير تجاری سازی دستاورد های تحقيقاتی را می توان به طرق مختلف دسته بندی نمود اما برخی از كارشناسان اين موانع را از حيث ماهيت فناوری به دو سته كلی ذيل طبقه بندی می كنند:

 • موانع مربوط به كميت و كيفيت نتايج تحقيقات يا به عبارتی اثربخشی تحقيقات علمی.

 • موانع مربوط به كاربرد نتايج تحقيق های علمی در صنايع (درک و اجرای نتايج تحقيقات توسط صنعت).

پيچيدگی و چند تخصصی بودن توسعه فناوری و تجاری سازی آن، كمبود تجربه مستند در اين زمينه و  نبود ارتباط مستحكم  بین دانشگاه و صنعت از جمله مسائل مهم دیگر در اين زمينه می باشند.

 • حل مشكل چگونگی برقراری ارتباط موثر بين دانشگاه و صنعت،
 • تقاضا محور نمودن نيروی انسانی متخصص
 • و نيز انجام پژوهش های بازار محور از جمله راهكار های معرفی شده جهت رفع موانع تجاری سازی فناوری ها می باشند.

 

سایت تخصصی بازاریابی - مارکتینگ - بازاریابی - بازاریابی اینترنتی – بازرگانی – اصول بازاریابی - - visitor - MRVisitor مدیریت بازاریابی –marketing -306

 

مطالعاتی كه به بررسی روابط متقابل مراكز تحقيقاتی و واحد های صنعتی و اقتصادی پرداخته اند، عوامل متعددی را به عنوان مهمترين مسائل ارتباطی موجود بين دانشگاه و صنايع معرفی كرده اند.

مهمترين موانع ارتباطی بين دانشگاه ها و واحد های صنعتی:

عوامل مؤثر در دانشگاه ها يا مراكز تحقيقاتی:

 • نگرش منفعلانه در دانشگاه ها،
 • ترس از دست دادن اطلاعات محرمانه،
 • ضعف در تضمین نتایج تحقیقات،
 • نگرش منفی محققان نسبت به انتقال فناوری،
 • مهارت ناکافی مدیریت پروژه تحقیقاتی،
 • مشکلات در مذاکره و فقدان منابع انسانی متخصص در زمینه بازاریابی و
 • تجاری سازی فناوری،
 • عدم شناخت صحيح از ساز و کار های واحد های بخش خصوصی،
 • عدم شناخت صحيح از نیاز های فناورانه بخش خصوصی،
 • عدم وجود انگیزه ی لازم برای انتقال فناوری،
 • عدم شناخت كافی از منافع پژوهش های بنیادین.

عوامل مؤثر در واحد های اقتصادی و بخش های خصوصی:

 • سطح تحصیلات افراد شاغل در شرکت ها بويژه در سطوح مديران شركت،
 • ميانگين سنی اعضا تشكيل دهنده شركت بطوريكه مطالعات نشان داده اند شركت های جوانتر تمايل بيشتری به برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتی دارند،
 • احساس مسئولیت مدیران برای ارتباط با مراکز تحقیقاتی 
 • ميزان دسترسی شركت های خصوصی به منابع اطلاعاتی بويژه درمورد فناوری های نوين.

شناختن مسائل موجود در ايجاد رابطه موثر بين دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتی با بخش های اقتصادی و واحد های توليدی، شناسايی خلا های حقوقی و اقتصادی در مبحث انتقال فناوری و برنامه ريزی در جهت رفع اين مسائل و كمبود ها می تواند گامی موثر در جهت برطرف كردن مسائل مربوط به تجاری سازی فناوری ها باشد.

 سایت تخصصی بازاریابی - مارکتینگ - بازاریابی - بازاریابی اینترنتی – بازرگانی – اصول بازاریابی - - visitor - MRVisitor مدیریت بازاریابی –marketing -305

 

راهکار های پیشنهادی برای رفع موانع تجاری سازی فناوری ها:

در گذشته بسياری از ايده های پژوهشی و طرح های تحقيقاتی بويژه طرح های كاربردی، بدون توجه به نياز های صنايع و بازار تهيه و اجرا مي شد اما طی سال های اخير توجه به نياز های اصلی كشور در بخش های بهداشتی، كشاورزی و صنايع در تدوين طرح های پژوهشی دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتی جنبه مهمتری به خود گرفته است هرچند كه كارهای بسياری بايد انجام شود تا موانع تجاری سازی فناوری ها برطرف گردد. در مجموع می توان موراد ذيل را به عنوان راهكار های موثر جهت تسهيل در فرآيند تجاری سازی فناوری ها نام برد:

برقراری ارتباطات نزديک بين مراكز تحقيقاتی و مراكز صنعتی كشور جهت آشنایی هرچه بيشتر مراكز تحقيقاتی با نياز مراكز صنعتی و اعتماد سازی هرچه بيشتر در بين هر دو قشر محققان و صنعتگران نسبت به همكاری های متقابل، می تواند گامی موثر در جهت تجاری سازی باشد. در اين راستا موارد نام برده در ذيل به عنوان عوامل موثر در برقراری اين ارتباط پیشنهاد می شود:

 • همايش ها
 • نمايشگاه ها 
 • فن بازار ها محل مناسبی برای آشنایی اوليه مراكز علمی و مراكز صنعتی می باشند.

كارشناسان تجاری سازی، اجرای طرح های اوليه كوچک (پایلوت سازی) را گام بعدی جهت برقراری همكاری بين اين مراكز و ايجاد اعتماد بيشتر معرفی كرده اند.

انتشار نتايج علمی پژوهشگران در مجلات تجاری در كنار انتشار آن ها در مجلات علمی پژوهشی نيز می تواند به شناسایی فناوری های جديد به صاحبان صنايع كمک كند.

به صاحبان صنايع توصيه می ‌‌‌‌‌‌شود جهت توسعه فناوری ها و محصولات خود به توسعه دانش و اطلاعات خود بپردازند و ارتباطات خود را با منابع علمی جهت آشنايی با مباحث جديد در فناوری ها برقرار نمايند.

جلب نظر مراكز صنعتی برای سرمايه گذاری برروی تحقيقات در حال اجرا نيز می تواند باعث شود يك پروژه تحقيقاتی در بدو اجرا از آينده ی روشنتری برای تجاری شدن برخوردار شود.

تسهيلات حقوقی و اقتصادی همچون اعطای معافيت های مالياتی به شركت های دانش بنيان و واحد های توليدی كه در جهت استفاده از فناوری های حاصل از نتايج تحقيقات فعاليت می كنند نيز در اين زمينه موثر است.

تدوين قوانين، آئين نامه ها و دستورالعمل های اجرایی به منظور توسعه فناوری ها، سهيم كردن پژوهشگران در دستاورد های ناشی از تجاری شدن تحقيقاتشان و ساير عوامل ديگر همگی در تسهيل فرآيند تجاری سازی فناوری ها نقش بسزايی خواهند داشت.

با كمی مطالعه در اين زمينه مشاهده می شود كه تجاری سازی فناوری های نوين به عوامل بسياری از ارتباطات مراكز تحقيقاتی با مراكز صنعتی گرفته تا طرز تلقی مديران مراكز پژوهشی و مراكز صنعتی نسبت به اين امر بستگی دارد و جهت هرچه آسانتر شدن فرآيند تجاری سازی نياز به اقداماتی اساسی و هماهنگ از جانب دولت، مراكز تحقيقاتی و مراكز صنعتی می باشد تا در آينده تاثير اين فناوری ها در توسعه اقتصادی كشور مشاهده شود.

منابع:

بندريان و قابضی، ر. ۱۳۸۸٫ مزايا و چالش های تجاری سازی نتايج تحقيقات مراكز پژوهشی در صنايع موجود. فصلنامه رشد فناوری. ۲۵-۱۹٫

فكور، ب. ۱۳۸۳٫ تجاری سازی نتايج تحقيقات. نشريه رهيافت. شماره ۳۴٫ ۵۸-۵۳٫

علمی، م. ۱۳۸۸٫ روش های تجاری سازی يافته های پژوهشی. سازمان توسعه تجارت ايران. معاونت توسعه روابط اقتصادی. گزارش. ۱۳ صفحه.

مديران هزاره سوم. ۱۳۸۹٫ توسعه فناوری و تجاری سازی يافته های پژوهشی، موانع و راهكار ها. ۴-۲ http://www.modir21.com

هداوند، م. ۱۳۸۵٫ قرارداد های انتقال فناوری. ماهنامه تدبير. سال هفدهم، شماره ۱۶۷٫

          Hofer, F. 2007. The Improvement of Technology Transfer. DUV. P.207.


مهیاررهامی

نویسنده:جناب آقای مهیار رهامی

مطلب قبلیمطلب بعدی

2 دیدگاه

 1. سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگوار..
  مطلب کاملا” کاربردی و مفیدی بود.
  به امید پیوندهای محکم تر دانشگاه و صنعت در کشور عزیزمان..
  موفق و سربلند باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *