Skip to main content

هوش عاطفی /تألیف: ایمان عزیزی

در جهان رقابتی امروزی، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدفها و رسالتهای موردنظر، عنصر انسان است. با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب موفقیت و مزیت رقابتی پایدار در سازمان یاد میشود. هوش عاطفی، مهارتی است که دارنده آن می‌تواند از طریق خود آگاهی، روحیات خود را کنترل کند، از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد، از طریق همدلی تأثیر آنها را درک کند و از طریق مدیریت روابط به شیوه‌ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد. امروزه هوش عاطفی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که هم شامل درک دقیق هیجانهای خود شخص و هم تعبیر دقیق حالات هیجانی دیگران است. هوش عاطفی، فرد را از نظرهیجانی ارزیابی می کند، به این معنی که فرد به چه میزانی از هیجانها و احساسهای خود آگاهی دارد و چگونه آنها را کنترل و اداره می کند. نکته قابل توجه در راستای هوش عاطفی این است که تواناییهای هوش عاطفی ذاتی نیستند، آنها می توانند آموخته شوند.
لزوم پرورش فروشندگانی که دارای توانایی خود مدیریتی باشند باعث شده تا توانمندسازی نیروی فروش به عنوان یک پارادایم جدید توجه بسیاری از صاحبنظران مدیریت را به سوی خود جلب نماید. کوبرگ بر این باوراست که مدیران و کارکنان هر دو از مزایای توانمند سازی منتفع خواهند شد. توانمند سازی با پرورش احساس کفایت نفس و با بوجود آوردن آزادی عمل برای فروشندگان این فرصت را بوجود خواهد آورد تا تواناییها و مهارتها، بهبود و موجبات اثر بخشی سازمان فراهم گردد، از سوی دیگر توا نمند سازی با پرورش فروشندگانی با انگیزه و توانا به مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی محیط رقابتی از خود عکس العمل سریعتر و مناسب تر نشان دهند. فروشنده ای که دارای هوش عاطفی بالایی باشد به یقین سهم بسزایی در موفقیت یا برتری سازمان خواهد داشت. از آنجا که هوش عاطفی قابل یادگیری است، بنابراین پرورش فروشندگانی با هوش عاطفی بالاتر می تواند بسیار موثر باشد.

کتاب حاظر از هفت فصل تشکیل شده است که در فصل اول کلیات و تعاریف اختصاصی واژگان و در فصل دوم پیشینه تحقیقات در ارتباط با هوش عاطفی و توانمندسازی ارائه شده است. در فصل سوم و چهارم مطالب ارزشمندی در حوزه هوش عاطفی و توانمند سازی بیان و در فصول بعد در قالب طرح پژوهشی به بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و توانمندی فروشنده پرداخته شده که به نتایج ارزشمندی نیز دست یافته است.


شماره تماس جهت مشاوره!