Skip to main content

هشت گام، کیم ووچونگ

بعد از جنگ ویران کننده کره، کیم ووچونگ(Kim Woo-jung) از هیچ شروع کرد و یکی از بزرگترین شرکت های جهان را ساخت. او بنیانگذار و رئیس دوو(Daewoo) می باشد. این مرد ۵۵ ساله با نگرش حرفه ای و بی قرارش، تقریباً به همه نقاط جهان دسترسی بی حد و حصری دارد. او بیش از نیمی از سال را به سراسر جهان سرکشی می کند تا فرصت های ممکن را کشف کند. ایشان با استخدام ۹۰.۰۰۰ کارمند و افزودن روحیه خلاق و جسورانه خود به آنها، کارآیی خود را چندین برابر کرده است.

هشت گام برای یک زندگی کامل

  1. نیروی بالقوه خود را شکوفا کنید: جوانی تنها مرحله ای گذرا از کودکی به بلوغ نیست، اغراق نیست اگر بگوییم که این زمان از زندگی شما کیفیت و جهت بقیه زندگی تان را تعیین می کند.
  2. آرزوهای بزرگ داشته باشید: تاریخ متعلق به کسانی است که آرزوهای بزرگ دارند.
  3. خلاق فکر کنید: تاریخ توسط متفکران و افراد خلاق هدایت می شود. جامعه ای که قابلیت تولید و خلاقیت را تحسین کند، شکست نمی خورد.
  4. چالش طلبی: تاریخ با چالش طلبی و شجاعت پیشرفت می کند. مردمی که اهل چالش هستند، موفق می شوند.
  5. فداکاری: تاریخ با فداکاری رشد می کند. یک نسل باید برای رفاه نسل بعدی فداکاری کند.
  6. ازخود گذشته باشید: انسان ها برای زندگی با یکدیگر به دنیا می آیند، هیچ کس تنها زندگی نمی کند. قبل از خود به جمع فکر کنید، و نفع عموم را به نفع شخصی مقدم بدارید.
  7. با خودتان رو راست باشید: فکر کنید که کدام راه بهترین روش برای رو راستی با خودتان است، به دنبال آن بروید.
  8. فروتن باشید: رشد وتوسعه از یادگیری سرچشمه می گیرد. وقتی فکر کنید که چیزی را می دانید، در همان لحظه که فکر می کنید واقعاً مهم هستید، رشد متوقف می شود.

چشم و گوش خود را به سوی مناظر و صداهای دور و بر خود باز کنید، فروتنی پیشه کنید و سخت بکوشید.

ما می توانیم چیزهای زیاد از قطرات عرق روی پیشانی یک کشاورز، از لکه های روغن روی لباس کار یک کارگر و از گرمای دست مادری در حال آماده کردن صبحانه در تاریکی قبل از شفق است، یاد بگیریم. هیچ فرصتی از زندگی را برای «زندگی کردن» از دست ندهید. منظور من این نیست که فقط کار کنید یا مال اندوزی کنید، نه! منظورم این است که لحظه لحظه زندگی را لمس کنید. از زندگی تان زباله در نیاورید، تا آنجا که جا دارد، مصرف کنید. تمام استعدادهایی را که دارید، مصرف کنید و نگذارید استعدادها، توانایی و پتانسیل تان هدر برود.

برگرفته از کتاب سنگ فرش هر خیابان از طلاست نوشته کیم ووچونگ.


شماره تماس جهت مشاوره!