آقای بازاریاب، حامی کالای ایرانی
?>

 حرف بزن!

«سرنوشت ما با افکارمان تغییر می کند؛ اگر افکارمان همیشه مطابق با خواسته هایمان باشند. همان چیزی می شویم که آرزو …

کم کاری

کارمندی که از شغل خود راضی نیست، خواه ناخواه نمی تواند آن را به خوبی انجام دهد و در پی …