Skip to main content

محیط سیاسی بازار یابی بین الملل

کشورهای مختلف برحسب شرایط داخلی، مسائل و مشکلات خود، نگرش ها و سیاست های متفاوتی نسبت به شرکت های خارجی که در کشورشان فعالیت تجاری می کنند دارند. بازار یاب بین الملل باید شرایط سیاسی و قانونی کشورهای هدف را مورد ارزیابی قرار داده و استراتژی متناسب با آن را طراحی کند. سیاست ها و قوانین یک ملت، عملکرد بازاریابی بین المللی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ بدیهی است که هر کشوری با توجه به مسائل و مشکلات خود، سیاست های تنبیهی و تشویقی خاص خود را دارد. محیط  سیاسی بازاریابی بین الملل، شامل عوامل سیاسی ملی و بین المللی می شود که این عوامل بر تصمیم گیری ها یا عملیات بازار یابی تأتیر می گذارد.

سیاستمداران معمولا به متغیرهای مختلفی نظر می کنند؛ چون آنها به رفتار سیاسی و خود سازمان و اینکه چگونه این عوامل مربوط به فعالیت های تجاری می شوند، علاقه مند هستند. معهذا، سیاستمداران می توانند اطلاعات مفیدی برای بازاریاب بین المللی که معمولا در این زمینه حساس و واجد شرایط است، آماده کنند. وضعیت سیاسی با ثبات و بی خطر برای هر بازار یابی شرایط آرمانی است. با ثبات از این جهت که با سرکار آمدن دولت جدید رویه های جاری حفظ گردد و بی خطر بودن به معنی شرایط مناسب برای شرکت خارجی برای ورود به بازارهای کشور و امکان ادامه فعالیت آزادانه آن.

محیط سیاسی به عنوان عاملی عمده در بسیاری از تصمیمات تجاری بین الملل، به حساب می آید.؛ محیط سیاسی نه تنها عامل مهمی در تصمیم اولیه جهت سرمایه گذاری در یک کشور است، بلکه در تداوم عملیات بازاریابی در آن کشور نقش مهمی ایفا می کند. تصمیماتی که در زمینه سیاست محصول، قیمت گذاری، اقدامات افزایش فروش و توزیع می باشند، همگی متأثر از محیط سیاسی کشور میزبان خواهند بود. یک محیط سیاسی مخالف یا متخاصم می تواند موجب ایجاد میدانی از واکنش مردمی و دولتی از  مصادره گرفته تا اعتصاب، تحریم و مالیات ها و آیین نامه های تبعیض شود.

برای حل مسائلی که توسط محیط سیاسی مطرح می شود، قدم اول مطلع شدن از وضعیت موجود به طور کامل است. عملیات آگاهانه شرکت باید فراتر از تحقیقات بازار سنتی برای در بر گرفتن محیط سیاسی باشد. برای اینکه محیط سیاسی، برای بازار یاب بین الملل سودمند باشد، وی باید بداند که چگونه این اطلاعات به وظیفه بازاریابی مربوط می شود. بازار یاب بین المللی، دانش و آگاهی مربوطه را از طریق تجزیه و تحلیل تجربه شرکت و کمپانی های دیگر در همان بازار توسعه می دهد.

برگرفته از کتاب بازاریابی بین الملل دکتر میرزا حسن حسینی


شماره تماس جهت مشاوره!