Skip to main content

عوامل محیطی و بازاریابی بین الملل

بازاریابی بین الملل برنامه ای برای ارتباط مرزهای بین المللی به منظور دست یابی به اهداف مورد نظر سازمان ها و افراد می باشد. در چند دهه گذشته اهمیت بازاریابی و تجارت بین المللی برای تمامی ملتها و کشور ها به وضوح مشخص شده است. در جهان امروز برای داشتن تجارت بین المللی موفق به بازاریابی درست و دقیق و با برنامه نیاز است.

شرکت ها و سازمان ها در بازاریابی بین الملل از خط مشی ها و مقرراتی استفاده می کنند که بتوانند خود را با شرایط مختلف تطبیق دهند. از جمله شرایطی که باعث ایجاد تفاوت در بازارهای داخلی و بین المللی می شود، می توان به تفاوتهای فرهنگی و محیطی و تکنیک های بازاریابی و نوع قراردادها اشاره کرد. از میان این شرایط ذکر شده، شرایط محیطی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا این شرایط باعث تغییر نیازها و خواسته های مردم سراسر جهان برای انتخاب محصولات می شود. از موارد بسیار مهم شرایط محیطی که در بازار یابی بین المللی تأثیر گذار است می توان به عوامل اقتصادی هم در ساختار صنعت و هم در درآمد ملی و عوامل سیاسی حاکم بر کشور ها و یا عوامل فرهنگی اشاره کرد.

به دلیل متفاوت بودن شرایط محیطی بازار کشور های مختلف، بازاریابان به دنبال راه حلی برای حل و فصل کردن این مشکل می باشند. یکی از ابزارهای مهم و کارآمد در تعبیر و تفسیر نقاط اشتراک و افتراق محیط بازارها، تجزیه و تحلیل تطبیقی می باشد. این راه حل بدین گونه است که مقامات اجرایی می توانند از طریق بازاریابی تطبیقی و یا شناخت تفاوت ها و تشابهات بین کشور های مختلف امکانات بازاریابی خود را تعیین کنند و چارچوب مقایسه ای مناسبی را بوجود بیاورند.

برگرفته از کتاب بازاریابی بین الملل دکتر میرزا حسن حسینی


شماره تماس جهت مشاوره!