Skip to main content

شناخت گروه های مرجع

آیا تا به حال تاثیر گروه ها را بر روی خرید محصولتان حس کرده اید و آیا می دانید این گروه ها چند دسته دارند و چگونه بر روی رفتار شما تاثیر می گذارند؟ رفتار همه انسانها تحت تاثیر گروه های کوچک بسیاری قرار می گیرد. این گروه ها گاهی تاثیرات مستقیمی بر شخص می گذارند مانند گروه هایی که فرد به عضویت آنها درآمده است. و گاهی نیز دارای تاثیرات غیرمستقیم خواهند بود همچون اشخاصی که رابطه غیر رسمی و یا رسمی با فرد دارند. مانند فامیل و دوستان و یا سازمان هایی مانند انجمن های حرفه ای و اتحادیه های صنفی. گروه هایی هم هستند که از آنها به عنوان گروه های ایده آل یاد می شود و این آرزوی شخص است که بدان تعلق داشته باشد مانند یک تیم معروف فوتبال، که اگرچه فرد فاقد تماس رودررو با این تیم است اما از طریق این تیم است که به خود هویت می بخشد.

مهمترین گروهی که بازاریابان درتلاش برای شناخت آنها هستند گروه های مرجع می باشند. این گروه ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن به رفتار و عقاید یک شخص موثرند و حداقل به سه طریق بر یک فرد تاثیر می گذارند. اول اینکه شخص را با رفتار و سبک زندگی جدیدی مواجه می کنند. دوم از طریق علاقه مندی شخص برای همساز شدن با گروه، عقاید او را تحت تاثیر قرار می دهند و گاهی نیز ممکن است شرایط جبریی به وجود آورند که ممکن است بر انتخاب شخص در مورد کالا و مارک به خصوصی از آن، تاثیر داشته باشد که البته این تاثیر بسته به کالا و مارک های مختلف، متفاوت است. به نظر می رسد این تاثیر در مورد خرید های شاخص و برجسته به مراتب بیشتر است، مانند کالاهای تجملی. بنابراین تولید کنندگان کالاهایی که تقاضا برای محصولاتشان شدیداً تحت تاثیر نفوذ گروه قرار می گیرد باید برای دستیابی به رهبران فکری این گروه ها تلاش کنند و سعی کنند به ویژگی های شخصی آنها پی برده، رسانه های مورد استفاده آنها را شناسایی کرده و پیامها را مستقیما برای آنها ارسال کنند.

شماره تماس جهت مشاوره!