Skip to main content

زبان بدن یک عامل اکتسابی یا ژنتیکی؟

امروزه مسئله بحث برانگیزی که هنوز وجود دارد این است که آیا ژست ها و حرکات بدن افراد در هنگام سخن گفتن اکتسابی است یا فطری. بیشتر ژست های ارتباطی، در سراسر جهان مشابه و یکسان هستند. همه افراد وقتی خوشحالند می خندند، وقتی که ناراحت یا عصبانی هستند اخم می کنند یا ابرو در هم می کشند. تقریباً در کل جهان افراد از تکان دادن سر برای نشان دادن «موافقت» یا «تصدیق» چیزی استفاده می کنند. احتمالاً این حرکات ریشه در ذات و فطرت انسان دارد زیرا افراد کر و لال نیز آن را به کار می گیرند. به عنوان مثال خندیدن یک فرد کور مادر زاد که هیچگاه خندیدن را ندیده است. علی رغم اینکه بیشتر این حالات فطری است اما می توان از طریق آموزش و تمرین مهارت های مفید زبان بدن را فرا گرفت و در ارتباطات روزمره از آن به عنوان یک ابزار سودمند بهره برد. از آنجایی که هدف این سایت کمک به جامعه بازاریابی و ویزیتوری کشور در جهت ارتقای فعالیت های حرفه ای است، شناخت تکنیک های زبان بدن می تواند ما را در جهت نیل به این آرمان بزرگ کمک نماید. 


Leave a Reply

شماره تماس جهت مشاوره!