Skip to main content

توسعه  یافتگی اقتصادی و تاثیر آن بر موفقیت تجاری

چگونه می توان کشورهای توسعه نیافته رو به کشورهای توسعه یافته تغییر داد؟ همانطوری که می دانیم تاکنون چندین تئوری در زمینه توسعه یافتگی وجود دارد که دو تئوری از مهمترین آن ها، نظریه مارکسیسم است که در جهان منسوخ شده است، و دومین نظریه، نظریه روستو است که همه ی کشور های توسعه یافته جهان بر اساس آن عمل کردند و توسعه یافته شده اند.حال این سوال پیش می آید که چرا کشور های در حال توسعه نمی توانند با توجه به تئوری روستو به توسعه یافتگی دست یابند؟

توسعه  یافتگی اقتصادی و تاثیر آن بر موفقیت تجاری

مهمترین نقش را می توان در دل فرهنگ و علوم جامعه شناسی پیدا کرد. همانطور که می دانید رشد اقتصادی با توسعه اقتصادی تفاوت بسیاری دارد، توسعه اقتصادی به مردم، فرهنگ، آداب و رسوم و باور های مردم یک کشور بستگی دارد. تغییر هر فرد، یعنی تغییر یک جامعه، چون جامعه از اجتماعی از افراد تشکیل شده است. در واقع عدم تغییر مردم کشور های توسعه نیافته به عدم توسعه یافتگی این کشور ها منجرخواهد شد. بنابر این می توان گفت که مردم بیشترین نقش را در توسعه یافتگی کشورشان دارند. و نهایتا این در موفقیت تجاری آن ها نیز اثر گذار است.

اما نقش دولت و حکومت در برابر ملت چیست؟ “فرهنگ سازی” نقش بسزایی در جامعه دارد که باید از دوران کودکی در مدارس و دبیرستان ها و دانشگاه ها توسط آموزگاران ، دبیران ، و اساتید دانشگاه در چارچوب آموزشی صورت گیرد.

 یکی از راه حل توسعه یافتگی و موفقیت های تجاری کشور، منوط به تغییر بنیان های اساسی یک کشور است. چطور بنیان های اساسی یک کشور را می توان تغییر داد؟ رهبران سیاسی کشور و رهبران اقتصادی کشور باید از هم تفکیک شوند. با تفکیک این دو بخش رهبران این دو بخش می توانند تمرکز بیشتری روی قسمت های استراتژیک این کشورها داشته باشند و به هدف نهایی “توسعه یافتگی” هر چه سریعتر دست یابند. اگرچه این کار به برنامه ریزی و سازماندهی و کنترل منسجمی نیاز دارد.

نقش رهبران اقتصادی شامل :

 • برنامه ریزی و پیش بینی
 • سازماندهی
 • هدایت و رهبری و کنترل بانک مرکزی کشور
 • وزارت خانه های کار و تامین اجتماعی
 • وزارت ورزش
 • آموزش و پرورش و آموزش عالی
 • بهداشت و درمان و کشاورزی و
 • اقتصاد و دارایی است.

نقش رهبران سیاسی شامل :

 • برنامه ریزی و پیش بینی
 • سازماندهی
 • هدایت و رهبری و
 • کنترل همه وزارت خانه ها می باشد بجز وزارت خانه هایی که زیر نظر رهبران اقتصادی است.

بنابر این هر دو نوع رهبری برای توسعه یافتگی نیاز است و بر موفقیت های تجاری دراز مدت اثر گذار است.

با تفکیک این وظایف، می توان به درستی کشور های توسعه نیافته رو به توسعه یافتگی رسانید و در ادامه به بازار های تجاری پویایی تبدیل شد و  موفقیت های تجاری بلند مدتی را حاصل کرد این پروسه مهم، منوط به همکاری دولت ها و ملت ها با یکدیگر می باشد و عدم همکاری یکی، باعث عدم موفقیت خواهد شد. بنابرین اتحاد بین دولت ها و ملت ها در این تئوری، بسیار حایز اهمیت است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!