Skip to main content

تحول سازمانی فرایندی برنامه ریزی شده

سازمان ها با اهداف متعالی بوجود می آیند و با گذشت زمان و پیچیده شدن فرآیندها، از اهداف والا خویش دور می شوند یا سرعت نیل به اهداف آنها کم می شود.  بنابراین نیاز به بازنگری رفتار سازمان، به صورت مستمر و با برنامه ریزی مدون ضروری به نظرمی رسد، این فرایند را تحول سازمانی می نامند. تحول سازمانی فرایندی برنامه ریزی شده و نظام مند است که با بهره گیری از ارزش ها و اصول علم رفتاری کاربردی در سازمان ها، در پی افزایش اثر بخشی فردی و سازمانی است. آنچه که مد نظر است تغییر کل سیستم است به طوری که کارکرد آن بهتر شود و جهت این امر نیاز به تغییر برنامه ریزی شده می باشیم.

تغییر برنامه ریزی شده مستلزم آگاهی های کلی، کار وفعالیت سخت و مجدانه در طی زمان، دارا بودن رویکردی اصولی و هدف مدار و دانش نافذ در مورد پویایی های سازمانی و چگونگی تغییر آنهاست.بسیاری از سازمانها تغییر را یک رویداد تصادفی می دانند، درحالی که یک پدیده آگاهانه و هدف دار است. تغییر برنامه ریزی شده، کوشش آگاهانه و کلی در اداره رویدادها جهت دستیابی به نتایج از پیش تعیین شده است. اصولا تغییرات برنامه ریزی شده دو هدف دارند:

  • اول اینکه؛ می خواهند توانایی سازمان را در وفق دادن با تغییرات محیطی بالا ببرند
  • و دوم؛ به دنبال تغییر رفتار کارکنان هستند.

از آن جایی که موفقیت یا شکست یک شرکت در گرو موفقیت یا شکست اعضا و کارکنان آن در تولید یا ارائه خدمات است، تغییرات برنامه ریزی شده هم در گرو تغییراتی است که در رفتار افراد و گروه های مشغول در سازمان رخ می دهد و سازمان با استفاده از آنها می تواند افراد را وادار کند در شیوه ی انجام وظیفه و رابطه ی متقابل با همکاران تجدید نظر کنند. عامل تغییر در سازمان می تواند مدیر، کارگر، کارمند، یا از افراد غیر مدیر باشد که به عنوان یک مشاور ( فردی خارج از سازمان ) در آن سازمان کار می کند. مدیریت معمولا برای ایجاد تغییرات از خدمات مشاورین خارج از سازمان بهره می گیرد. از آن جا که به خارج از سازمان تعلق دارند، می توانند پیشنهاد های بی غرضی ارائه کنند. ولی نقطه ضعفشان این است که نمی توانند درک معمولی از شیوه های عملیاتی سازمان داشته باشند. همچنین نمی توان موفقیت پیشنهاداتشان را تضمین کرد زیرا در سازمان نیستند تا نتایج پیشنهادات خود را ببینند. در مقابل اگر از مشاوران داخلی به عنوان عامل تغییر استفاده کنیم؛ یقینا دور اندیش تر و محتاط تر عمل خواهند کرد.

برگرفته ازکتاب رفتارسازمانی – استیفن رابینز


شماره تماس جهت مشاوره!