Skip to main content

تحلیل SWOT در طراحی استراتژی به چه معناست…..

تحلیل SWOT یک روش طراحی شده استراتژیکی است که برای ارزیابی نقاط قوت ها، ضعف ها، فرصت و تهدید های موجود در یک طرح تجاری یا مسئله تجاری به کار می رود و شامل تشخیص موضوع یا طرح تجاری و متمایز ساختن عوامل درونی و بیرونی است ( برای رسیدن به این موضوع که مطلوب و یا نامطلوب می باشد.) این تکنیک منسوب به آقای آلبرت هامفری می باشد که منجر به برگزاری همایشی در دانشگاه استانفورد در سال ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ است که با استفاده از اطلاعات داده شده از بین ۵۰۰ شرکت اول، گردید.

تحلیل SWOT در طراحی استراتژی به چه معناست…..

یک تحلیل SWOT ابتدا با تعریف موقعیت نهایی مطلوب یا عینی، شروع می شود. یک تحلیل  SWOT   ممکن است مدل طراحی استراتژی مشترک باشد. طراحی استراتژی موضوع بسیاری از تحقیق ها تا به امروز بوده است.

  • قوت: نگرش فرد یا شرکت که برای رسیدن به هدف های عینی موثر است.
  • ضعف: نگرش فرد یا شرکت که برای رسیدن به هدف های عینی مضر است.
  • فرصت: شرایط بیرونی که برای رسیدن به هدف های عینی موثر است.
  • تهدید: شرایط بیرونی که ممکن است به هدف های عینی آسیب برساند.

تشخیص SWOT ها ضروری است چون گام های بعدی در فرآیند طراحی برای رسیدن به هدف های انتخاب شده ممکن است از SWOT ها گرفته شوند. ابتدا  تصمیم گیرندگان باید تعیین کنند که آیا هدف ها قابل دسترس هستند، و با در نظر گرفت SWOT اگر هدف ها قابل رسیدن نیستند هدف های متفاوت باید انتخاب شده و فرآیند تکرار شود. تحلیل SWOT اغلب در دانشگاه برای روشن نمودن و تعیین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید ها، به کار می روند. این تحلیل بویژه در تشخیص نواحی مورد پیشرفت موثر می باشد.

این جدول تجزیه و تحلیل WSOT را یک ماتریس نشان می دهد. آگاهی از چنین ماتریسی برای موفقیت در بازار های تجاری بسیار حائز اهمیت است زیرا می توان با استفاده از چنین ماتریسی و با در نظر گرفتن عوامل مختلف اثربخش تر فعالیت نمود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!