Skip to main content

به Monologue های خود دقت کنید

بدترین دشمن شما،خود شما هستید اگر به خودتان اعتقاد نداشته باشید. در مورد گفتگوهای درونی تان دقت کنید. سعی کنید نسبت به خودتان مثبت اندیش باشید و اجازه خیال زدن منفی را به خود ندهید. هر خیال و فکری که در شما کاهش انرژی ایجاد می کند کنار بگذارید. به روی کارهای خود تمرکز کنید و سعی کنید از پراکندگی و گسیختگی فکری اجتناب کنید. فقط روی اهداف خود تمرکز کنید و در این فکر باشید که چگونه با کمترین زمان ممکن و به بهترین شکل به هدف خود خواهید رسید(قانون جذب).

  • هر خیالی بزنید، همان به سرتان می آید. اگر خیال بزنید موفق می شوید، بدانید که حتما موفق خواهید شد
  • هر طور که به خود نگاه کنید، همان خواهید شد
  • هر چه که به خود بگویید، به همان تبدیل خواهید شد

افراد موفق، بر گفتگوی درونی خود نظارت دارند و در طول روز، با خود به صورت مثبت حرف می زنند و دارای اعتماد به نفس هستند. قوی ترین کلمه ای که برای ساختن اعتماد به نفس می توان گفت، این است: من به راه و روش خود اعتماد داشته و با عزم راسخ آن را دنبال خواهم کرد.

موفقیت اول، موفقیت دیگری به دنبال دارد و پیامد فروش بیشتر، فروش و درآمد بیشتر است و تصویر ذهنی شما به عنوان یک فروشنده، بهتر و بهتر می شود و نهایتاً به جایی می رسید که احساس می کنید هیچ چیزی نمی تواند شما را متوقف نماید. چراکه شما یک هدف والا دارید و آن استفاده از توانایی های درونی خود است.

شماره تماس جهت مشاوره!