Skip to main content

با مشتری خود رفاقت کنیم!

سر و کار داشتن با مشتری مخصوصا در صورتی که یک بازاریاب نیز باشیم، چالشی بزرگ است؛ آری این یک حقیقت است و درمورد همه از یک دکتر فرهیخته و مهندس کوشا و حتی یک کدبانو  هم صدق می کند. تحقیقاتی که توسط محققین درمورد معلمان انجام شد، حقیقت بسیار مهمی را آشکار ساخت؛ حقیقتی که بعدا مطالعات مؤسسه ی تکنولوژی دیل کارنگی نیز تاییدش نمود. این تحقیقات نشان داد که حتی در رشته های فنی و مهندسی در حدود ۱۵درصد موفقیت مالی ناشی از اطلاعات فنی شخص و ۸۵ درصد آن موفقیت ها نتیجه ی مهارت در مهندسی انسانی یعنی نتیجه ی داشتن شخصیت و مهارت در رهبری کارکنان خود بوده است. با توجه به مطالب ذکر شده ما می توانیم با بهره گیری از نه روش زیر نظر مشتری را بدون ناراحت کردن و جریحه دار ساختن احساساتش به خود جلب کنیم و به بیانی دیگر با او رفاقت کنیم:

  • با تعریف و تمجید صادقانه شروع کنیم
  • توجه مشتری را از طریق غیر مستقیم متوجه اشتباهش نماییم یا به سخنی دیگر به طور سوم شخص با فرد صحبت کنیم نه اول شخص
  • قبل از انتقاد کردن از دیگران( رقبا و  یا مشتریان خود) از اشتباهات خود صحبت نماییم
  • به جای دستور دادن مستقیم با مطرح کردن سوال هایی روش صحیح را بیان کرده و بگذاریم خود مشتری انتخاب نماید
  • بگذاریم فرد آبرویش را حفظ کند و  دقت نماییم که هرگز مشتری را تمسخر ننماییم
  • کمترین پیشرفتی که در فردی می بینیم تعریف نماییم و در تعریف خود اندازه نگه داریم
  • به مشتری خود نظر خوش نشان دهیم تا او نیز مجذوب رفتار و کردار خود کنیم
  • مشتری را تشویق کنیم و به گونه ای رفتار کنیم که به نظر رسد رفع و اصلاح عیوب مشتری کاری سهل و آسان است
  • فرد را تشویق کنیم تا کاری را که به او پیشنهاد کرده ایم با خوشحالی انجام دهد

به عبارت دیگر قدرت آدمی فراتر و گسترده تر از آن است که هم اکنون زندگی خود را در آن محدود نماید. انسان دارای قدرت های گوناگون است و معمولا از بیشتر آن ها استفاده نمی نماید. آری، ما که این سطور را می خوانیم دارای قدرت های گوناگونی هستیم، که معمولا از آن ها استفاده نمی نماییم و یکی از قدرت هایی که ممکن است از آن به طور کامل استفاده ننماییم، قابلیت ما در تشویق مردم و آگاه ساختن آنها از امکاناتی است که درون آنها نهفته است.

برگرفته از کتاب آیین دوست یابی اثر دیل کارنگی


  • نویسنده: خانم آرزو محمد، دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی
شماره تماس جهت مشاوره!