Skip to main content

استراتژی های رشد در بازارهای صادراتی

یک شرکت برای دستیابی به رشد در بازار داخلی خود لزوما می تواند از دو روش مرسوم استفاده نماید:

  1. توسعه فعالیتهای فعلی اش در محیط داخل کشور
  2. متنوع کردن فعالیتهایش از دو طریق توسعه داخلی فعالیتها یا از  طریق خریداری یک شرکت دیگر

اما بازارهای صادراتی روش های متفاوت دیگری را طلب می کند. روشهای متنوع تری در بازار های صادراتی برای رشد کالا و خدمات وجود دارد؛ که البته  در وهله اول بستگی زیادی به کارشناسان تصمیم ساز و پس از آن به مدیران تصمیم گیر دارد، از بهترین روشهای رشد کالا با رویه اجرایی و عملیاتی می توان به:

  • توسعه از طریق افزایش نفوذ در بازار؛ بوسیله  فروش محصولات موجود به بخش های دولتی و عمومی در کشورهای در حال توسعه که بازارهای جذابی برای کالاها و خدمات صنعتی و همچنین کالاهای مصرفی هستند. شناسایی کشورهای توسعه یافته همچنین می توانند فرصت های رشد خوبی برای کالاها یا خدمات مبتنی مدل های تجاری یا تکنولوژی های نوظهور باشند.
  • همچنین می توانند با ارتقاء و بهبود کالاها و خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش تبلیغات و پیشبرد و یا توسعه از طریق طراحی و تولید محصولات جدید برای مشتریان موجود و افزایش قابلیتهای خانواده های محصول موجود را معرفی و به عرضه کالاها یا خدمات جدید بپرازند.
  • توسعه از طریق متنوع ساختن کالا و خدمات: ریسک اجرای این روش بیش از سایر استراتژی های رشد است. که مستلزم ارتباط قوی بین شرکت تامین کننده مواد اولیه و تولید کننده است . این دو شرکت می توانند از طریق سهیم شدن در تسهیلات تولید، نامهای تجاری ، دانش فنی و توزیع موجب هم افزایی درونی گشته و در رشد کالا و خدمات در کشور دیگر سهیم باشند .

از سوی دیگر پر ریسک ترین استراتژی رشد ادغام دو شرکت است که هیچگونه وجه اشتراکی باهم ندارند و این مربوط به زمانی می شود که  تعداد زیادی از فعالیتهای شرکت دچار رکود شده اند. هدف نهایی استراتژی رشد یک شرکت می بایست طراحی صورت فعالیتهای منعطف و سازگار باشد تا بتواند با استفاده از شایستگی های منحصر به فرد خود به ارزش و اثر بخشی ان فعالیتها بیافزاید.


Leave a Reply

شماره تماس جهت مشاوره!