Skip to main content

استراتژی ارزیابی متوازن (Balanced Score Card)

بر اساس آنچه در جلسه قبل بیان شد جایگاه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در یک سازمان بر هیچ کس پوشیده نیست. در فضای پر رقابت کنونی، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به عنوان برنامه ای جامع، هماهنگ و پیوسته می تواند سازمان را با محیط اطراف مرتبط نموده و دستیابی به فرصتها و ایجاد مزیت رقابتی را تسهیل نماید. برای شناخت پروسه و فرآیند کار نیاز به شناخت اجزای کلیدی آن داریم. در حقیقت روشهای مختلفی برای طراحی و تدوین استراتژی وجود دارد مانند استراتژیی ارزیابی متوازن، تحلیل سوات، مدل دلتا و … که سعی بر این است که به مرور به هر یک از این موارد پرداخته شود.

  • استراتژی ارزیابی متوازن (Balanced Score Card)

در ابتدا نگاهی گذرا به استراتژی ارزیابی متوازن(Balanced Score Card) می اندازیم. دیدگاه این روش این است که شرکتهای موفق برای ارزیابی عملکرد خود، تنها به سنجه های مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتری(دید بازاریابی)، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد نیز باید مورد توجه قرار دهند. برای کسب دستاوردهای مالی باید برای مشتریان ارزش افرینی کرد و در فرایندهای عملیاتی به برتری و تعالی رسید و این امر بدون خلاقیت و نواوری و یادگیری و رشد ممکن نیست. این روش علاوه بر اینکه ابزاری برای ارزیابی عملکرد سازمانها است می تواند به عنوان ابزاری جهت تدوین و تحقق استراتژی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. نمودار ارتباط علت و معلولی بین هر یک از این مناظر به صورت زیر است.

  • مالی: افزایش درآمد، سود و بهبود نتایج مالی
  • مشتری: ایجاد ارزش برای مشتری با ارائه خدمات و محصولات مد نظر با قیمت مناسب
  • فرآیند داخلی: بهبود فرایندها به منظور ارتقای کیفیت و ایجاد تمایز
  • یادگیری و رشد: ایجاد فضای مناسب و نواور و خلاق

این روش وسیله ای است که پیوند بین سیستمهای اندازه گیری عملکرد و اهداف و استراتژی تجاری سازمانها را نمایش می گذارد. در روش ارزیابی متوازن بنا بر ساختار شرکت و استراتژیهای اتخاذ شده، سنجه های خاصی مورد توجه قرار می گیرد.  بسیاری از سازمانها معتقدند که نیاز مشتری را می شناسند اما در نهایت عملکرد خوبی ندارند. یکی از علل این امر این است که آنها مشتریان هدف را نمی شناسند. بنابراین نمی توانند به مزیت رقابتی برسند و حتی گاهی با شکست مواجه می شوند.  در بخش فرآیندها نیازهای پنهان یا جدید مشتری شناسایی شده و خدمات یا محصولات تولید و به مشتری تحویل می شود. در قسمت یادگیری و رشد که به عقیده بنده اگر ارزش آن بیشتر از منظر مشتری نباشد، کمتر نیست باید توجه بیشتری نمود و در حقیقت باید با خلاقیت و نواوری شکاف و فواصل بین سطح موجود و سطح مطلوب برای دستیابی به نتایج مطلوب در منظر مشتری، سهامدار و کلیه ذینفعان را کاهش داده یا حذف نمود و در نهایت به سطح عملکرد مطلوب و بهینه رسید و این همان مفهوم محقق شدن استراتژی خواهد بود.

  1. رابرت اس. کاپلان؛ دیوید پی. نورتون، سازمان استر اتژی محور، سازمان مدیریت صنعتی.
  2. Zizlavsky O., (2014)., The Balanced Scorecard: Innovative Performance Measurement and Management Control System., J. Technol. Manag. Innov. 2014, Volume 9, Issue 3., PP 210-222.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:  کانال تلگرام آقای بازاریاب   |    پیچ اینستاگرام بزاززاده  

شماره تماس جهت مشاوره!