Skip to main content

اثر گذار باشیم!

  • چگونه می توان در تغییر عادات و رفتار دیگران نسبت به خود اثر گذار باشیم؟

این تغییرات می تواند در رفتار، نگرش و همچنین نحوه تعامل افراد نسبت به ما باشد. اگر بخواهیم پاسخ افراد همیشه به ما مثبت باشد باید بدانیم که چه چیزی سبب می شود مردم گفته های ما را تایید کنند و در اغلب موارد و یا حتی تمام وقت به ما بله بگویند.

  • فرآیند تغییر چگونه شروع می شود؟

این فرایند هیجان انگیز به این صورت است که از افراد بخواهید وضعیت حاضر را زیر سؤال ببرند و فرایند تغییر را در ذهن آنها عملا پیاده کنید. همه ما انسانها هر روز کارهایی مشابه برای انجام دادن داریم مثل خرید روزانه از یک مرکز فروش خاص و این ایرادی ندارد. اما رسیدن به تغیرات کوتاه مدت به بله یا نه گفتن به مراتب آسانتر است تا تغییر این عادات دائمی که پایداری این اعمال می تواند مثبت نیز باشد. در اغلب موارد مشاهده می کنیم که برخی افراد در مقابل خواسته های ما واکنش معکوس نشان می دهند در این لحظه است که باید از راه نفوذ و ترغیب وارد عمل شویم. در سراسر جهان مردم بر این باورند که چنین رفتارهایی باید تغییر کند که در اغلب موارد عمل به این اتفاق نظر به واقعیت تبدیل نمی شود. و حتی در برخی موارد که خود فرد خواهان تغییر است به دلیل دشوار بودن تغییر و ترس از شکست از تصمیم خود منصرف می شود.

  • مامی دانیم فردی که تصمیم به تغییر دارد به دلایلی که در ذیل آورده می شود کار ساده ای پیش رو ندارد:
  1. ساده ترین دلیل این است که مغز ما انسانها دارای شاهراه های عصبی زیادی است که سلول های بسیاری را به هم مرتبط می کند. که این شاهراه ها با فعالیت های مختلف روزانه ما کار خود را آغاز می کنند.
  2. دومین دلیل آن است که چرا انسانها نمی دانند به دنبال چه هستند؛ نمی دانند وقتی به هدفشان رسیدن چه حسی خواهند داشت؛ و حتی خودشان را خوب نمی شناسد.
  • این موضوع چه معنایی برای تغییر می رساند؟

این که همه ما انسانها دارای ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه هستیم و جالب اینکه این دو ضمیر دارای ویژگی های شخصیتی، نگرشها و انگیزه های متفاوتی با یکدیگر هستند. فعالیت ضمیرخودآگاه به آینده مربوط می شود؛ انعطاف پذیراست؛ نسبت به اطلاعات مثبت حساس است؛ تایید کننده بعد از کشف حقیقت است؛ تک نظامی است؛ و از سوی دیگر فعالیت ضمیر ناخودآگاه به حال مربوط است؛ انعطاف ناپذیر است؛ به اطلاعات منفی حساس می باشد؛

برگرفته ازکتاب علم نفوذ در دیگران. نوشته، کوین هوگان.


شماره تماس جهت مشاوره!