سایت تخصصی بازاریابی، آقای بازاریاب

Email Marketing

ایمیل مارکتینگ(Email marketing)، شکلی از بازاریابی مستقیمی می باشد که از نامه های الکترونیکی یا ایمیل ها بعنوان ابزاری برای …